Well Done ! 阿sir 串爆死刁民!好!!!
轉貼 : YouTube - Well Done ! 阿sir 串爆死刁民!好!!!


師兄一句就係咁簡單KO小學雞車主

1 則留言:

  1. 刁民固之然唔啱, 差佬亦唔見得好, 咁嘅態度, 比著係惡爺, 一定有手尾跟.

    回覆刪除.